Кодекс за поведение
на доставчика

  1. „Кодекс за поведение на доставчика“ на дружеството dōTERRA, САЩ;

Въведение

Мисията на dōTERRA е да предостави най-висок стандарт за качество в света на етеричните масла и същевременно с това, да оказва влияние и да въвлича останалите чрез силата на това да направиш добро. dōTERRA има официален ангажимент да създава положително въздействие чрез своите бизнес операции и практики. Приоритет на цялата търговска верига на dōTERRA e да работи със своите доставчици и партньори включвайки ги в създаването и споделянето на ценности по време на етерично-масленото производство.

Кодексът за поведение на доставчика на dōTERRA определя стандарти за справедливи, безопасни и здравословни условия на труд и отговорност към околната среда в цялата търговска верига. Стандартите на Кодекса се основават на Международната организация на труда (МОТ) и международно приетите добри трудови практики. Всички избрани доставчици трябва да се ангажират да се придържат към този Кодекс и към детайлна Карта на доставчика. Изискванията в този кодекс се прилагат в цялата верига за доставки, включително към подизпълнители и ферми. Стандартите се прилагат в еднаква степен към всички – постоянни, временни работници и посредници, както и към заплатените по часови ставки, на пълна заплата, непълнолетни млади работници и мигранти. Търсим доставчици които се ангажират с непрекъснато усъвършенстване и искат да вървят напред по пътя към устойчивост от основни към лидерски практики. Всички доставчици трябва да бъдат съгласни с обявените и необявени ценности на dōTERRA.

dōTERRA очаква всички доставчици да предприемат бързи мерки и подобрения, в случай, че не отговарят на някой от тези стандарти и да развият устойчиви управленски, отчетни и проследяващи системи в процеса на работа, за да си осигурят това съответствие. Трябва да бъдат поставени разумни срокове за постигането им. dōTERRA също изисква да бъде представено доказателство за корекцията на определеното несъответствие. dōTERRA се ангажира да помогне на своите доставчици да подобрят условията на труд, здраве и безопасност, и околната среда на работното място и да помогне на доставчиците да разберат как да преминат от „основни“ към „лидерски“ устойчиви практики. Ние осъзнаваме, че това изисква усилия да се вслушваме в нашите доставчици и да разбираме нуждите на техните работници, изисква съвместен подход използвайки инструменти като анализи на първопричините, обучения, и разработване на система за управление, която да доведе до същностна промяна.

dōTERRA се стреми по всяко време да упражнява най-добрите възможни практики за уважително и етично отношение към работниците и да насърчава устойчиви условия, при които работниците да получават справедливи заплати на безопасни и здравословни работни места. За повече информация относно корпоративната отговорност на dōTERRA, моля, посетете www.doterra.com.

КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ДОСТАВЧИКА

СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЗАКОНА И КОДЕКСА: доставчиците на dōTERRA трябва да работят в съответствие със (1) всички действащи трудови закони и норми на съответната страна, в това число – на държавно, общинско и местно ниво; (2) Кодекса за поведение на доставчика на dōTERRA; (3) Кaртата за съвместно въздействие на dōTERRA (където е приложима); (4) Колективни трудови договори (където са приложими). Когато възникнат различия или конфликти в стандартите, от доставчиците се очаква да прилагат най-високия стандарт, който е в полза на служителите.

ДЕТСКИ ТРУД: Лица под 15 годишна възраст или преди завършване на задължителното образование не могат да бъдат наемани на работа. Непълнолетните работници (между 15-17 години) не трябва да извършват работа, която поради естеството си или обстоятелствата, при които се извършва, застрашава тяхното здраве, безопасност или морал. (МОТ-Конвенция 138 и 182)

ПРИНУДИТЕЛЕН ТРУД: Не се разрешава използването на принудителен труд, чрез задържане, насилствено и всякакви форми на робство. Действия свързани с трафик на хора също са забранени. Доставчиците са задължени да проучат всички трети страни, които ги подпомагат в подбора и набирането на персонал, за да са сигурни, че хората наети в тяхната дестилерия, ферма или друг вид компания не са принудени да работят насилствено, чрез измама, заплахи, принуда или като наказание за изповядване на различни политически възгледи. (МОТ-Конвенция 29, 105, 182)

ТОРМОЗ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДИСЦИПЛИНАРНИ ПРАКТИКИ: Отношението към всеки служител трябва да бъде уважително и достойно. Нито един служител не трябва да бъде обект на физическо, сексуално, психологическо или вербално насилие, парични глоби или унижаващи действия като мярка за дисциплина.

ДИСКРИМИНАЦИЯ: Нито един служител не бива да бъде подлаган на дискриминация в работната среда, при наемане на работа, при получаване на възнаграждение, при получаване на допълнителни социални придобивки, възлагани задачи, обучение, прекратяване на работа или пенсиониране на базата на расови, религиозни, полови различия, бременност, раждане или заболяване, сексуална ориентация, национална принадлежност, семейно положение, със статут на ветеран или ветеран инвалид (важи само за САЩ), социално-икономически статус, политически възгледи, етническа или групова принадлежност и всички останали класификации защитени от местното законодателство. Всички решения свързани с работната среда трябва да бъдат взети на принципа на равноправие и трябва да включват ефективни механизми, които да предпазват мигранти, временни или сезонни работници от всякаква форма на дискриминация. (МОТ Конвенции 100 и 111)

СВОБОДА ЗА ЧЛЕНСТВО В АСОЦИАЦИИ И СИНДИКАТИ: Работниците трябва да бъдат свободни да членуват в организации по техен избор. Доставчиците трябва да уважават това тяхно право. Всички доставчици трябва да развиват и прилагат механизми, които да разрешават вътрешни спорове, оплаквания от работниците, и да осигуряват ефективна, прозрачна и уважителна комуникация между служителите, техните представители и мениджмънта. (МОТ Конвенции 87, 98, 135)

ТРУДОВО-ПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ: Работодателите са задължени да спазват и да се придържат към трудовото законодателство, в интерес на техните служители и работници, да защитават правата им по вътрешното и международното трудово и осигурително право.

ЗАПЛАТИ И СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ: Ние търсим и насърчаваме доставчици, които прогресивно повишават стандарта на живот на своите работници и служители чрез подобрение в системата за заплащане, социални придобивки, социални програми и други услуги, които надвишават законовите изисквания и подобряват качеството на живот на служителите. Всеки работник/служител има право на възнаграждение, което да е достатъчно да покрие личните му нужди и тези на неговото семейство. Работодателите трябва да заплащат не по-малко от минималното възнаграждение или подходящото за съответния труд, което от двете е по-високо, в съответствие с всички законови изисквания за работна заплата и също да предоставят всякакви допълнителни облаги според трудовия договор и законодателство. Когато възнаграждението не може да покрие основните нужди на работника/служителя, работодателят трябва да сигнализира на dōTERRA и да предприеме мерки, чрез които да успее да осигури нужното възнаграждение. (МОТ Конвенции 26 и 131)

ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗВЪНРЕДЕН ТРУД: В допълнение към възнаграждението за нормалното работно време, работниците/служителите трябва да бъдат компенсирани и при извънреден труд, като ставката на възнаграждението трябва да отговаря на посочената в трудовия кодекс, а в държави, в които подобен кодекс не съществува, ставката да надхвърля тази за нормално работно време за час със 125%. (МОТ Конвенции 1 и 30)

РАБОТНО ВРЕМЕ: Доставчикът няма право да задължава работниците/служителите да работят извън определените за това часове в трудовия кодекс за нормално работно време и извънреден труд. Нормалната работна седмица не трябва да надхвърля 48 часа или максимума определен в трудовия кодекс на съответната държава, което от двете е по-малко. Доставчиците трябва да осигуряват поне 24 последователни часа за почивка на всеки 7 дни. Всеки извънреден труд трябва да бъде в консенсус между работници и работодател. Доставчиците нямат право да изискват постоянно извънреден труд от работниците. Сборът от нормалното работно време и извънреден труд не трябва да надхвърля 60 часа на седмица или максимално допустимите часове според трудовия кодекс на съответната държава, което от двете е по-малко. (МОТ Конвенция 1)

БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА: Доставчиците трябва да осигурят безопасни здравословни условия на труд, за да предотвратят риск от инциденти и наранявания на работното място. Работодателите трябва проактивно да проучат мерките за сигурен и безопасен труд, да осигурят нужното обучение и системи за условията на безопасност и сигурност на работното място.

ЕКОЛОГИЯ: Доставчиците трябва да се придържат към закона за опазване на околната среда и всички екологични стандарти, към Картата на dōTERRA за доставчиците и да дадат съгласие да бъдат проверявани за своята екологична и енергийна ефективност по време на работния процес. Предприятията са задължени да информират dōTERRA за използването на енергия, природни ресурси, отделянето на въглеродни емисии и отпадъци по време на работния процес, да минимизират всички отрицателни въздействия върху околната среда.

ОБЩЕСТВО: dōTERRA насърчава всички свои доставчици да участват във всякакви доброволчески социални и екологични инициативи, както и всякакъв друг вид обществена помощ. dōTERRA има богат опит в приложението на обществено-полезни и социални проекти, именно затова основава своя фондация dōTERRA Healing Hands през 2008, която се занимава с подобен род инициативи. dōTERRA търси устойчиви партньорства с доставчици, които споделят подобни филантропски ценности и идеи.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ: dōTERRA не разрешава включването на подизпълнители без предварително писмено одобрение. Всички договорени поръчки за производство на етерични масла трябва да бъдат извършени на предварително одобрените от dōTERRA дестилерии, без изключения. Директните доставчици са задължени постоянно да проучват подизпълнителите за техните социални и екологични стандарти, които трябва да отговарят или надминават изискванията на този Кодекс и Картата на доставчиците.

ХУМАННОСТ КЪМ ЖИВОТНИТЕ: Доставчиците трябва да зачитат хуманното отношение към животните и да работят за постепенно възприемане на здравословни и хуманни практики спрямо животните, базирани на най-добрите налични технологии и стандарти.

ПРОСЛЕДИМОСТ: dōTERRA и нейните доставчици са съвместно отговорни за социалната и екологична отговорност към целостта на своите продукти от мястото на доставките до края на продуктовата линия. Единственият начин да се постигне това е да се работи при пълна прозрачност по цялата верига от източника на суровина до крайния продукт. dōTERRA изисква от своите доставчици непрекъснато да проследяват и изследват всяка една точка по веригата за доставки и при поискване да дадат съответната информация за собствениците или подизпълнителите, за фермите, дестилериите и всички страни, които участват в създаването на продуктите на dōTERRA.

КОДЕКС НА КОМУНИКАЦИЯТА: Всички доставчици са длъжни да (1) публикуват този Кодекс за поведение и отделно имейл адреса на dōTERRA за оплаквания на видно от всички служители място преведено на местните езици; (2) да се ангажират с годишни обучения на постоянните и нови служители във връзка със стандартите на Кодекса на dōTERRA и използването на имейла за оплаквания.

КАЧЕСТВО: Качеството е резултат от ясни, добре интегрирани системи и добра комуникация. За да постигнат това, производствените предприятия трябва да имат ясно документирана система за качество и план за подобряването му. Тази система трябва да включва надеждни контроли и процедури за оценка на производството и окончателно готовата продукция, които да отговарят на стандартите за качество на dōTERRA. Тези проверки трябва да се извършват от обучен персонал за осигуряване на качеството, осигурен от предприятието. Персоналът на качествения контрол трябва да получи автономията и подкрепата, от които се нуждае, за да предостави безпристрастен доклад за качеството на всяка пратка на готови стоки. Съответствието с нашите изисквания за качество се следи от Отдела за стратегически източници на доставки на dōTERRA.

Свържете се с нас: Ако попаднете на нарушения на някои от точките в този Кодекс в нашата верига за доставки , бихме искали да знаем за това. Моля ви да ни информирате за всякакви проблеми на имейл: socialresponsibility@doterra.com. Можете да ни пишете на майчиния си език. Цялата информация, която ни предоставите ще бъде запазена в стриктна конфиденциалност.

ТОЗИ КОДЕКС И АДРЕСЪТ ЗА ОПЛАКВАНИЯ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПОСТАВЕНИ В ПРЕДПРИЯТИЕТО НА ВИДНО МЯСТО СЪС СВОБОДЕН ДОСТЪП И НА ЕЗИКА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ.

2. Нормативна уредба КТ и безопасност на труда

3. Грижи за почвата и растенията

4. Опазване на околната среда